Kollektif şirket nasıl kurulur?

Ortakların bireysel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu şekil tercih edilir. Kollektif şirket, özel olarak kü...

 

İki ya da daha fazla kişinin biraraya gelerek ve borçlularına karşı sorumlu olarak kurdukları şirkete kollektif şirket denilmektedir.Kollektif şirketler sözleşme ile ve yalnızca özel kişiler tarafından kurulabilirler. Tüzel kişiler bu şirkete katılamazlar. 

Ortakların bireysel emek ve gayretlerinin önem kazandığı ticari işletmelerde bu şekil tercih edilir. Kollektif şirket, özel olarak küçük ve orta çapta perakende, yarı toptancı ticaret işletmeleri ile, orta çapta işletmeler için uygun olur. Asgari bir sermaye koyma zorunluluğu da yoktur. Kollektif şirket ortakları biri birine güveni olan kimseler arasında kurulur.

Adi şirketlerde olduğu gibi, kollektif şirketlerde de ortaklar, şirket borçlarından ötürü birinci derece sorumludur. Şirkete yönelik icra takibi sonuçsuz kalmış ise ortaklara karşı icra takibine başlatılabilir. Ortak bu halde tüm malvarlığı ile sınırsız bir şekilde sorumludurlar. 

Kollektif şirket kurmanın avantajı ise, Kurumlar Vergisi yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Ortakların sene sonu kârından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç olarak görüldüğü için, vergi Gelir Vergisi Kanununda yer bulan ticari kazanç hükümleri doğrultusunda ödenir.

Kollektif Şirketin Kuruluş Aşamaları

1- Kollektif şirketin anasözleşmesinin hazırlanması aşaması: Şirket anasözleşmesinde bulunması gerekli olan hususlar şunlardır :

 

Ortakların temsil yetkileri, anasözleşme yer almalıdır.

Şirketin çalışma alanı,

Şirketin ticaret unvanı ve merkezi,

Şirketin kollektif şirket olduğu,

Sermaye katılım payı (Kollektif şirkette ticari itibar ve emek sermaye olarak konulabilir)

Ortakların adı, soyadı, adresleri ve tabiiyetleri,

Yukarıda belirtilmiş maddeler zorunlu unsurlardır; bu unsurların kesinlikle anasözleşmede bulunması gerekmektedir. Aksi durumunda şirket adi şirket hükmünde olur. Anasözleşmenin değiştirilmesi dışarısındaki kararlarda oy çoğunluğu yeterlidir. 2- Şirket anasözleşmesinin şirket ortakları tarafından imzalanması ve Noter tarafından bu imzaların onaylanması gerekmektedir. 3- Noterce onaylanan bu anasözleşmenin ticaret sicilde tescili ve sicil gazetesinde de ilan edilmesi gerekmektedir.

Tescil için gereken evraklar şunlardır:

İki adet imza beyannamesi,

Ticaret siciline hitaben yazılmış dilekçe,

Tüketiciyi Koruma kanunu’na göre sermayenin %0.2’si nispetinde paranın Merkez Bankasına yattığına dair makbuz, kollektif şirket kurulabilmesi için gereken aşamalardır.

Noter tasdikli iki adet şirket anasözleşmesi,

Ortakların ikametgah ve nüfus cüzdan suretleri,

İlgili vergi dairesine yatırılan kuruluş harç makbuzunun aslı,

Belediyeden alınan ticari hal tasdiknamesi,

 
 
 

İsterseniz bir sonraki konumuz olan Fatura nasıl kesilir? adlı yazıyı okuyabilirsiniz.

 
 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

 

Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz?